Leveringsvoorwaarden WEB WINGMEN adviesdiensten

Artikel 1 Begripsomschrijving

WEB WINGMEN –  is een handelsnaam van WEB WINGMEN B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 83001832.

Opdrachtgever – Degene die de overeenkomst met WEB WINGMEN aangaat.

Overeenkomst – iedere rechtsbetrekking waarop deze algemene voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.

Offerte – Formeel aanbod van WEB WINGMEN tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een, potentiële, opdrachtgever.

Resultaat – Kennis die WEB WINGMEN in het kader van prestaties waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn rapporteert, ongeacht in welke verschijningsvorm (powerpoint, pdf, excel sheet etc)

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:

1.       Alle onder verantwoordelijkheid van WEB WINGMEN uit te brengen offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen, hetzij ter uitvoering van een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde opdracht, hetzij in het kader van de betrekkingen die tussen WEB WINGMEN en Opdrachtgever ontwikkelen in verband met de uitvoering van opdrachten of anderszins;

2.       Alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van WEB WINGMEN verrichte prestaties jegens Opdrachtgever.

Opdrachtgever aanvaardt dat deze leveringsvoorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden. Alles tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Offerte

1.       Offertes van WEB WINGMEN zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle alle exxentiële informatie voor de opset en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.       Wanneer na de opdrachtverstrekking blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn danwel gewijzigd zijn, behoudt WEB WINGMEN zich het recht voor de in de offerte te bepalen prijzen en leveringstermijnen aan te passen.

3.       Door WEB WINGMEN uit te brengen offertes hebben een vaste, in offert te bepalen, geldigheidsduur. Indien de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze zestig dagen.

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht

Zolang niet op andere wijze blijkt dat WEB WINGMEN een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze leveringsvoorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient Opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien Opdrachtgever een offerte van WEB WINGMEN binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

WEB WINGMEN zal de door hen te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

 

Artikel 6 Gevolgen intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht

1.       Opdrachtgever zal WEB WINGMEN alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van de opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de onderbreking niet aan WEB WINGMEN toe te rekenen valt. Voor zover deze niet in redelijkheid te berekenen valt, zijn deze kosten te stellen op minimaal 25% van het restant van de aanneemsom of, in geval van regie, minimaal 25% van de gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden.

2.       Indien een onderbreking langer duurt dan zes maanden heeft WEB WINGMEN het recht de opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van onderbreking geldt de dagtekening van de brief van Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin WEB WINGMEN de onderbreking constateert.

3.       Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft WEB WINGMEN het recht eventuele gemaakte extra kosten door te berekenen, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van medewerkers van WEB WINGMEN of hen die in opdracht van WEB WINGMEN werkzaam zijn.

Artikel 7 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door Opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die WEB WINGMEN nodig heeft. Dit geld ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Wanner WEB WINGMEN daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met desgewenst een stroom- en internetverbinding.

Artikel 8 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Bet betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door zowel Opdrachtgever als WEB WINGMEN geschiedt uitsluitend in onderling overleg, tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 9 Personeel

1.       WEB WINGMEN kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De Wijziging zal de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met WEB WINGMEN plaatsvinden.

2.       Geen van de partijen zal tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij dit in overleg met de wederpartij is besloten. Overtreding hiervan leidt tot een direct opeisbare schadevergoeding van minimaal €25.000,00.

Artikel 10 Vergoedingen

1.       WEB WINGMEN verricht haar prestaties tegen;

a.       Een na voltooiing van de prestaties dan wel delen daarvan, aan de hand van tarieven vast te stellen bedrag (regie). In dit geval zal WEB WINGMEN, Opdrachtgever op verzoek een niet bindende begroting verschaffen op basis van de te verwachten prestaties en/of

b.       Een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom).

2.       De in het eeste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met de omzetbelasting en zijn gebaseerd op uitvoering van opdrachten onder niet-uitzonderlijke omstandigheiden.

3.       De in het eerste lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen geen reis- en verblijfskosten, detachering, van personeel voor langere duur en kosten ter zake van prestaties die door derden, ingeschakeld door WEB WINGMEN worden verricht. WEB WINGMEN zal ten aanzien van de in dit lid bedoelde kosten aangeven welke van de in het eerste lid vermelde opties van toepassing is.

4.       Kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals kosten ter zake van prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in die opdracht inbegrepen te zijn dienen rechtstreeks door Opdrachtgever aan die derden te worden betaald. WEB WINGMEN zal Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te verrichten en maakt dienaangaande op verzoek van de Opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet-bindende, begroting; uit een mogelijke niet-tijdige in kennisstelling zal Opdrachtgever evenwel generlei recht op niet-betaling kunnen ontlenen. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van de opdracht te zijn besteed, tenzij anders overeengekomen is.

5.       Op regiebasis verrichte prestaties worden achteraf in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Voor de overige prestaties zullen de partijen de wijze van betaling uitdrukkelijk overeenkomen.

6.       Indien binnen 5 werkdagen vóór de geplande afspraak geannuleerd wordt, zal 50% van het dagtarief in rekening worden gebracht.

7.       De tarieven kunnen door WEB WINGMEN eenmaal per jaar onaangekondigd worden aangepast. Overige tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand volgende op de bekendmaking ervan, of zoveel later als WEB WINGMEN dit kenbaar maakt.

8.       Bij opdrachten tegen een aanneemsom, waarvan een of meer termijnen langer dan een jaar na de datum waarop de Overeenkomst tot stand kwam verschuldigd worden, mag WEB WINGMEN de termijnen die na de genoemde periode van een jaar vervallen naar de alsdan geldende tarieven herberekenen.

Artikel 11 Resultaten

1.       Een Resultaat bestaat uit kennis waarover WEB WINGMEN in het kader van de prestaties waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, aan de opdrachtgever rapporteert, onverschillig de verschijningsvorm van een Resultaat. Modellen, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die gebruikt zijn voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van WEB WINGMEN. Openbaarmaking kan derhalve alleen na verkregen toestemming van WEB WINGMEN.

2.       Opdrachtgever heeft het recht van WEB WINGMEN in het kader van de uitvoering van de opdracht ontvangen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3.       De eigendomsrechten op het Resultaat blijven in handen van WEB WINGMEN, in ieder geval tot na volledige betaling door Opdrachtgever. Wanner de (gebruiks)rechten op het Resultaat na uitvoering van de opdracht door WEB WINGMEN en nakoming van de betalingsverplichting door Opdrachtgever zijn overgegaan op Opdrachtgever, zoals schriftelijk overeengekomen, is het Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van WEB WINGMEN niet toegestaan dit Resultaat aan derden ter beschikking te stellen, derden hierin inzage te verlenen danwel dit Resultaat te vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan in het vorige lid bepaald.  Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van WEB WINGMEN te verlangen. Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten daarvan voorzien, mag WEB WINGMEN de kosten van dergelijke reportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening brengen.

Artikel 12 Geheimhouding en privacy

1.       WEB WINGMEN zal geheimhouden:

a.       Alle gegevens die zijn in het kader van de offerte dan wel een opdracht van (aspirant-) Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door WEB WINGMEN onderkent behoort te worden.

b.       Resultaten, als bedoeld in artikel 10, eerste lid. De geheimhoudingsverplichting geldt, onverkort het bepaalde in artikel 10, niet voor de Resultaten welke:

                                                               i.      Een algemene, dat wil zeggen niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van Opdrachtgever betrekking hebbend, karakter hebben, dan wel

                                                             ii.      Openbaar zijn of worden zonder toedoen van WEB WINGMEN, dan wel

                                                           iii.      Reeds in het bezig van WEB WINGMEN waren, dan wel

                                                           iv.      WEB WINGMEN rechtmatig van een derde heeft gekregen, dan wel

                                                             v.      In overleg met Opdrachtgever als niet- vertrouwelijk zijn of worden aangemerkt.

2.       Opdrachtgever zal geheimhouden bedrijfsinformatie van WEB WINGMEN, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat van wel redelijkerwijs door Opdrachtgever onderkend behoort te worden.

3.       Bij het verwerken van persoonsgegevens door WEB WINGMEN in opdracht van Opdrachtgever is Opdrachtgever er voor verantwoordelijk dat er een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld. Een concept verwerkersovereenkomst wordt op verzoek van opdrachtgever als bijlage bij de opdracht beschikbaar gesteld door WEB WINGMEN en door beide partijen ondertekend.

Artikel 13 Publicaties

WEB WINGMEN heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie verbandhoudende met in het kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

Artikel 14 Werkterrein WEB WINGMEN

Onverkort de verplichting van WEB WINGMEN tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 12, kan een rechtsverhouding waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat WEB WINGMEN jegens Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop WEB WINGMEN zicht begeeft of gaat begeven, beperkingen in acht te nemen.

 

Artikel 15 Garantie op geleverde zaken

1.       Voor zover niet anders overeengekomen garandeert WEB WINGMEN de eventueel door haar geleverde zaken niet zijnde diensten voor een periode gelijk aan die van de fabrikant van de zaken voor wat betreft de doelmatigheid van het ontwerp en de kwaliteit van de gebruikte materialen.

2.       Indien een derde van wie WEB WINGMEN de desbetreffende zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, tegenover WEB WINGMEN een geringere garantieverplichting in acht neemt, zal WEB WINGMEN haar garantieverplichtingen tegenover Opdrachtgever evenredig aanpassen. Overigens is WEB WINGMEN met betrekking tot de levering tot geen andere vrijwaring gehouden.

3.       De verplichting van WEB WINGMEN onder de genoemde garantie is beperkt tot het, naar keus van WEB WINGMEN, herstellen of vervangen van de gebrekkige zaak of terugbetaling van de daarvoor betaalde vergoeding. De artikelen 13 en 15 zijn onverminderd van toepassing.

Artikel 16 Prestaties door derden

1.       Indien en voor zover een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht naar het oordeel van WEB WINGMEN dit vereist, heeft zijn het recht prestaties te doen geschieden door één of meer derden.

2.       WEB WINGMEN staat, onverminderd het bepaalde in artikel 13, in voor van derden ontvangen gegevens tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven; ook staat WEB WINGMEN in voor door derden in opdracht van WEB WINGMEN verrichte prestaties.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1.       WEB WINGMEN is tegenover Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, indien Opdrachtgever aantoont dat de geleden schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van WEB WINGMEN dan wel van personen van wier diensten WEB WINGMEN gebruik maakt en voor wie WEB WINGMEN aansprakelijk is.

2.       De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat WEB WINGMEN voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

3.       Indien een opdracht meer dan een object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van aansprakelijkheid van WEB WINGMEN slechts dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking genomen dat direct betrekking heeft op het object ter zake waarvan schade blijkt te zijn ontstaan.

4.       Ondanks de gehoudenheid van WEB WINGMEN tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in verband daarmee in het eerste lid bepaalde, staat WEB WINGMEN er niet voor in dat door haar geleverde Resultaten en door haar verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuelen rechten en industriële eigendom.

5.       Opdrachtgever zal WEB WINGMEN vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van Opdrachtgever verrichte prestaties waarop de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van Opdrachtgever en personen van wier diensten Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.

6.       Indien Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van Resultaten door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden WEB WINGMEN te vrijwaren tegen de gevolgen van enig regresrecht vanwege de verzekeraar uitgeoefend.

7.       De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van Opdrachtgever uit dit artikel wijn mede van kracht ten opzichte van weknemers en van WEB WINGMEN, alsook ten opzichte van derden waarvan WEB WINGMEN bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie WEB WINGMEN aansprakelijk is.

Artikel 18 Overmacht

1.       Onverminderd het elders in deze leveringsovereenkomst bepaalde, is WEB WINGMEN nimmer aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en dergelijke.

2.       Indien derden van wie WEB WINGMEN voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel voor WEB WINGMEN zouden hebben overgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor WEB WINGMEN zelf overmacht jegens opdrachtgever op.

Artikel 19 Betaling

1.       Betalingen dienden te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 30 dagen. Na factuurdatum tenzij anders overeengekomen is.

2.       Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.

3.       In het geval Opdrachtgever een factuur betwist op basis van de in de factuur genoemde geleverde uren, is de urenregistratie van WEB WINGMEN bindend voor oplossing van dit geschil behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

4.       Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat WEB WINGMEN tot enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is. Opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven bedrag een rente verschuldigd gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

5.       Ingeval WEB WINGMEN overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden WEB WINGMEN alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die WEB WINGMEN binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegekend. Ingeval van invordering van verschuldigde bedragen heeft WEB WINGMEN de keus de op invordering vallende kosten gespecificeerd van Opdrachtgever te vorderen, of om die kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 20 Ontbinding na verzuim Opdrachtgever

1.       Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is Opdrachtgever in verzuim indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien. Alsdan heeft WEB WINGMEN het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat WEB WINGMEN tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht van WEB WINGMEN op vergoeding van schade die het gevolg is van wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering die WEB WINGMEN ten laste van Opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.

2.       In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of onder beheer-, bewind-, of curatelestelling van Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft WEB WINGMEN zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

Artikel 21 Geschillen en toepasselijk recht

1.       Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter.

 

2.       Op de totstandkoming en uitvoering van overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.